czwartek, 18 października 2018

Sposoby obrony praw pracownika

Sposoby obrony praw pracownika


Autor: Marcin Duszczyk


Chodzenie do pracy jest czynnością powszechną i codzienną. Z tego powodu często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo skomplikowana prawnie jest zależność pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz jak wiele przepisów prawa pracy reguluje nasze codzienne obowiązki i podejście do nich.


Najczęściej przekonujemy się o tym dopiero, gdy pojawia się jakiś problem. Zaczynamy się wtedy gorączkowo zastanawiać, co by tu zrobić. Nie warto takich spraw odkładać na później lub lekceważyć - spowoduje to tylko, że problem zrobi się większy, a może nawet nie da się go rozwiązać po naszej myśli. Skąd jednak zdobyć wiedzę, jak postąpić?

Można próbować szukać informacji o prawach pracowniczych z darmowych źródeł w internecie. Często jest to jednak wiedza, którą trzeba pracowicie wydłubywać z wielu różnych źródeł, a w dodatku niepewna.

Można też oczywiście skorzystać z porady prawnej u adwokata prawa pracy, jest to jednak luksus, na który nie każdego stać, szczególnie jeżeli wybiera się uznanego specjalistę. Natomiast wybór nieznanego prawnika może spowodować, że pomimo sporych pieniędzy otrzymamy wiedzę ogólnikową, mało przydatną w praktyce. Porady on-line mogą skończyć się tak samo - co najwyżej mniej stracimy.

Choć wzory pism prawa pracy najczęściej kojarzą się z wnioskiem o urlop lub wypowiedzenie umowy o pracę, jednak przydają się także w wielu innych sytuacjach - szczególnie jeśli mamy pewność, że są poprawne formalnie i aktualne, a także opatrzone obszernymi wyjaśnieniami, jak ich użyć. Takie wzory wniosków do pracodawcy czy pozwów sądowych będą wartościowymi zamiennikami dla drogich porad prawnych - o ile stworzyli je fachowcy. Warto się w tym względzie upewnić, sprawdzając, czy czuwa nad tym renomowana kancelaria prawa pracy.

Oczywiście wiedza kosztuje, nie należy się zatem spodziewać, że otrzyma się je za darmo. Jednak w tym przypadku cena związana jest z gwarancją skuteczności i czasem poświęconym na opatrzenie ich opisami pozwalającymi samodzielnie załatwić nawet skomplikowane sprawy. Można zatem przyjąć, że tak przygotowane wzory pism są w stanie w większości przypadków zastąpić poradę prawną. Więcej - często w niższej cenie dostarczą bardziej przydatnych informacji. Do zawartych w opisach porad można mieć zaufanie nawet przy załatwianiu istotnych i delikatnych spraw - jak choćby sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej. Dzięki właściwie przygotowanemu wzorowi pisma nie tylko zdołamy złożyć dobrze uzasadniony sprzeciw, ale dowiemy się także, czy pracodawca miał w ogóle prawo nałożyć na nas karę porządkową oraz czy zrobił to skutecznie. Okazuje się bowiem, że nałożenie kary nie jest sprawą tak prostą, jak można by sądzić. Dowiemy się także, czy po odrzuceniu sprzeciwu warto składać pozew do sądu pracy i jakie warunki musimy spełnić, by nasza sprawa w ogóle została rozpatrzona - nasz system prawny jest w stanie sprawić w tym względzie przykre niespodzianki osobom niezorientowanym.

Jak widać, świetnie przygotowany wzór wniosku czy pozwu okazuje się skutecznym i niedrogim sposobem obrony przez pracowników ich praw. Warto się zatem zastanowić, czy nie wybrać go jako rozsądnego kompromisu pomiędzy niepewną darmową wiedzą, a przesadnie drogą poradą prawną.


Zapraszam do lektury specjalistycznych artykułów z zakresu prawa pracy na www.prawopracownika.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy


Autor: Katarzyna Klemba


…jako przyczyna wypowiedzenia umowy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w trakcie urlopu wychowawczego.


Wyobraźmy sobie sytuację…

Korzystasz z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a może z urlopu rodzicielskiego, a może obniżyłaś/eś sobie etat w ramach prawa do urlopu wychowawczego, a Twoja firma przechodzi problemy, reorganizację, likwidują dział, w którym pracujesz lub Twoje stanowisko pracy… – co wtedy? Czy Pracodawca ma prawo rozwiązać z Tobą umowę o pracę w tym czasie?

Odpowiedź na takie pytanie brzmi – niestety, pod pewnymi warunkami - tak.

Pracownicy korzystający z urlopów ojcowskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach prawa do urlopu wychowawczego są, co do zasady, chronieni przed zwolnieniem z pracy na takich samych warunkach jak kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim (pisałam o zakresie ochrony tutaj).

W skrócie oznacza to, że w okresie korzystania z tych urlopów Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z Pracownikiem, chyba że:

 • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzeniaa z winy pracownika (i jeśli istniejąca, reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę).
 • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Istnieje jeszcze jeden przypadek, kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie korzystania z powyższych urlopów, uprawnień.

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

Ochrona jest wyłączona, gdy wypowiedzenie zostaje złożone z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych, np. z powodu likwidacji stanowiska.

Może to mieć jednak miejsce tylko w przypadku gdy:

 • pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników (tylko do takich ma zastosowanie ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).
  • pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych/organizacyjnych pracownikom korzystających z dodatkowych urlopów macierzyńskich, ojcowskich…
  • pamiętaj również proszę, że takie zwolnienie nie musi obejmować dużej ilości osób, nie musi to być zwolnienie grupowe, może to być zwolnienie indywidualne i obejmować tylko jedno stanowisko pracy.
 • likwidacja stanowiska pracy musi mieć charakter rzeczywisty, a nie pozorny
  • ma charakter rzeczywisty, jeśli jest konsekwencją rzeczywistych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna musi także istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia.
  • likwidacja stanowiska pracy ma charakter pozorny np. jeśli w miejsce zlikwidowanego stanowiska powstaje nowe, które praktycznie nie różni się od zlikwidowanego w kwestii warunków zatrudnienia, treści umowy o pracę. W takiej sytuacji wręczone wypowiedzenie będzie skuteczne i będzie prowadziło do rozwiązania stosunku pracy, jednakże pracownik ma duże szanse na wygranie przed sądem sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.
   • jeżeli pracodawca przekazał obowiązki, jakie wykonywał pracownik na zlikwidowanym stanowisku innemu pracownikowi, firmie zewnętrznej to nie możemy mówić, że przyczyna wypowiedzenia miała charakter pozorny.
   • w razie ewentualnego sporu między pracownikiem a pracodawcą, sąd nie będzie badał zasadności likwidacji stanowiska pracy, nie będzie rozważał czy było ono słuszne np. pod względem ekonomicznym, celowościowym. Jeśli jednak pracodawca musiał zlikwidować jedno z kilku podobnych stanowisk, to sąd może badać okoliczności, które spowodowały, że pracodawca zwolnił tego konkretnego pracownika, a nie innego na tym samym stanowisku.

Likwidacja stanowiska pracy -> prawo do odprawy

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników => z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych daje pewne uprawnienie, a mianowicie prawo do odprawy.

Odprawa ta wynosi równowartość:

1) miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

2) 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

3) 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa przysługuje tylko w przypadku, jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego po ustaniu zatrudnienia

Co się stanie w przypadku, gdy w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego pracodawca rozwiąże z Tobą umowę o pracę, z powodu likwidacji stanowiska pracy lub jeśli Twoja umowa kończy się (z upływem czasu na jaki była zawarta) w trakcie korzystania z tych uprawnień? Czy będziesz miała prawo do korzystania dalej z tych uprawnień?

Po ustaniu zatrudnienia będzie Ci przysługiwał w takim przypadku zasiłek macierzyński za pozostały okres odpowiadający okresowi niewykorzystanych uprawnień, wypłacany jednak już przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie przez pracodawcę.


Katarzyna Klemba jest prawnikiem, specjalizującym się w prawie pracy. Prowadzi popularny i bardzo ukierunkowany na odbiorcę blog prawniczy www.e-prawopracy.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny

Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny


Autor: Quetzal Coatl


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem, które powoduje całkowite zakończenie stosunku pracy. Stosunek pracy kończy się wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Pracodawca jak i pracownik ma prawo dokonania takiej czynności.


Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy co do zasady powinno mieć formę pisemną. Jednak w przypadku nie zachowania tej formy, gdy wypowiedzenie zostanie przekazane w sposób ustny lub dorozumiały, będzie ono skuteczne nawet pomimo naruszenia przepisów kodeksu pracy.

Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o podaniu przyczyny wypowiedzenia w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony, ponieważ w tej sytuacji niezbędna będzie zgodna drugiej strony zawartej umowy. Wypowiedzieć można każdy rodzaj umowy: na czas nieokreślony, określony, na okres próbny, jednak w przypadku umów na wykonanie określonej czynności, wypowiedzenia nie wolno stosować.

Uzasadnienie wypowiedzenia o pracę

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie umowy w stosunku do danego pracownika. Aby było ono skuteczne należy podać je obiektywnej ocenie związków zawodowych, jakie działają w danym zakładzie pracy. Oczywiście wypowiedzenie jest sprawdzane przez sąd pracy, w przypadku, gdy dany pracownik zakwestionuje akt wypowiedzenia.

Wypowiedzenie w przypadku umów okresowych

Wypowiedzenie w przypadku umów okresowych może być stosowane tylko wtedy, gdy do umowy o pracę zostaje dodany zapis, który mówi o możliwości dokonania wypowiedzenia. Bardzo ważny jest termin na jaki zawarta jest taka umowa, minimum musi to być okres sześciu miesięcy i w takich umowach można wprowadzić klauzulę, która umożliwia rozwiązanie stosunku pracy.

W przypadku braku tego zapisu, nie będzie możliwości wypowiedzenia umów zawartych na czas określony. W przypadku umów terminowych po stronie pracodawcy niewymagane jest również podawanie uzasadnienia wypowiedzenia.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie?

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie?


Autor: Arek Czapla


Pracodawcy dosyć często nie wypłacają w terminie wynagrodzenia pracownikom, a pieniądze przeznaczają na finansowanie firmy. Pracownik w takiej sytuacji jest bezsilny i zdarza się, że nawet gdy uzyska wyrok sądowy, i tak nie może odzyskać swoich pieniędzy.Dzięki nowym przepisom o BIG, pracownik będzie miał do dyspozycji bardzo skuteczne narzędzie.

Jeżeli pracownik posiada wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności, a pracodawca nadal nie wypłaca pieniędzy, to dzięki tym przepisom (weszły w życie 14 czerwca) będzie miał prawo wpisać pracodawcę-dłużnika do rejestru dłużników. Rejestr prowadzony jest przez BIG. Zmiany w przepisach zezwalają na to także osobom prywatnym (dotychczas mogły to robić tylko firmy).

Informacje podane przez pracownika będą widniały w rejestrze dłużników aż do momentu spłaty przez pracodawcę należnego wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie spłaci zobowiązań wobec pracownika, to jego dane pozostaną w BIG nawet przez 10 lat.

Pracodawca, który zostanie wpisany przez pracownika do BIG, będzie miał problemy z dostępem do kredytów, zakupem telefonów komórkowych na abonament oraz nawiązaniem nowych relacji biznesowych.

Wgląd do informacji zamieszczonej przez pracownika będą miały instytucje i firmy, które poddają na co dzień ocenie wypłacalność swoich klientów. Rejestr dłużników jest codziennie sprawdzany przez banki, często sprawdzają go firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty gospodarcze.

Umieszczenie pracodawcy w BIG to większa szansa na odzyskanie pieniędzy przez pracownika. Według danych 45% dłużników reguluje swoje zobowiązania już po samym wezwaniu do zapłaty.

Do rejestru można wpisywać różnych dłużników. Warunkiem jest zadłużenie, które potwierdzone jest tytułem wykonawczym.

Trzeba pamiętać, że taka usługa kosztuje. Opłaty nie są jednak duże.

Co robić, by pracodawca – dłużnik pojawił się w rejestrze?

należy posiadać sądowy tytuł wykonawczy,

pobieramy bezpłatne wezwanie do zapłaty ze strony BIG (zawiera ostrzeżenie o wpisie do rejestru dłużników),

wypełniamy i wysyłamy dłużnikowi,

czekamy 14 dni (jest to wymagane ustawowo),

jeśli pracodawca nadal nie wypłaca pieniędzy – zgłaszamy się do BIG i wpisujemy go do rejestru.


Kodeks pracy i prawo ogólnie - http://kodekspracy.blogspot.com/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

niedziela, 7 października 2018

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy


Autor: Arek Czapla


Gdy pracownik odchodzi z zakładu pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wydanie mu świadectwa pracy. Jest to bardzo ważny dokument, który zawiera informacje o zatrudnieniu.


Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. następujące informacje:

okres, w którym był zatrudniony pracownik w danym zakładzie pracy,

stanowisko pracownika,

sposób rozwiązania umowy o pracę,

liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika,

okres, w którym pracownik był niezdolny do pracy.

W przypadku braku jednej (lub więcej) z tych informacji lub gdy któraś jest nieprawdziwa lub niekompletna, to świadectwo pracy ma wadę i trzeba będzie je sprostować.

Sprostowanie świadectwa pracy będzie także potrzebne, gdy będzie ono zawierać informacje, które są zbędne (np. opinia o pracowniku). W każdej z tych sytuacji pracownik ma prawo domagać się wydania świadectwa pracy, które nie zawiera błędów.

Pracodawca, który uwzględni wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, musi wydać nowe świadectwo w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania wniosku (wliczane są soboty oraz niedziele).

Pracodawca, który nie uwzględni wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, ma obowiązek zawiadomić go na piśmie, także w ciągu 7 dni. Pracownik będzie miał wtedy prawo do odwołania się do sądu pracy.

Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Data, miejscowość, nazwa zakładu pracy – w prawym górnym rogu kartki należy wpisać nazwę miejscowości, a także datę złożenia wniosku, poniżej podajemy nazwę swojego zakładu pracy oraz jego adres (w przypadku firmy prywatnej można podać nazwisko jej właściciela).

Dane osobowe – w lewym górnym rogu kartki należy wpisać swoje imię, nazwisko, stanowisko oraz adres zamieszkania lub adres do korespondencji, na który pracodawca będzie mógł przesłać sprostowane świadectwo pracy.

Opisane żądania – wniosek powinno się zacząć od podania swoich żądań, dokładnie wyjaśniamy, jakie informacje w świadectwie pracy trzeba poprawić lub uzupełnić. Warto powołać się się na art. 97 & 2 1 kodeksu pracy. Artykuł ten daje pracownikowi możliwość żądania sprostowania świadectwa pracy.

Uzasadnienie wniosku – wniosek trzeba będzie uzasadnić, by pracodawca miał podstawy do sprostowania świadectwa pracy. Tak więc opisujemy, dlaczego są one zgodne z prawdą (np. posiadamy dokumenty, które potwierdzą, z ilu dni urlopu wypoczynkowego korzystaliśmy).

Informacja o dalszych krokach – Na końcu wniosku należy powiadomić pracodawcę, że jeżeli nie uwzględni naszego żądania, to będziemy dochodzić naszych praw w sądzie pracy.

Podpis – wniosek trzeba będzie podpisać. Cały wniosek można napisać odręcznie, ale gdy napisany zostanie na komputerze, to podpisać trzeba go odręcznie.


Kodeks pracy i prawo ogólnie - http://kodekspracy.blogspot.com/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.