poniedziałek, 25 czerwca 2018

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe


Autor: Quetzal Coatl


Każdy organ podatkowy ma jeden miesiąc na załatwienie sprawy. W sytuacji, gdy dana sprawa okaże się zbyt skomplikowana, organ wydłuża czas postępowania do dwóch miesięcy lub więcej. Jego obowiązkiem w tym przypadku będzie poinformowanie podatnika o zaistniałej sytuacji i wyjaśnienie przyczyn jej zaistnienia.


Sprawy zazwyczaj powinny być przeprowadzane wnikliwie i bardzo szybko. Niektóre terminy realizacji podane są w Ordynacji Podatkowej. W ten sposób organy podatkowe są dyscyplinowane, aby postępowanie było wykonane jak najszybciej. Sprawa, w której przeprowadzono postępowanie dowodowe, maksymalnie powinna trwać jeden miesiąc; tam, gdzie dopiero będzie trzeba wykonać postępowanie dowodowe oraz wydać rozstrzygnięcia, termin może być wydłużony do dwóch miesięcy lub więcej. Decyzja leży w gestii urzędników, ponieważ nigdzie nie ma podanej definicji sprawy skomplikowanej.

Postępowanie odwoławcze

Kolejnym sposobem na ograniczenie czasu przewidzianego na załatwienie sprawy jest postępowanie odwoławcze. W tym przypadku wykonanie sprawy powinno nastąpić w czasie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Należy pamiętać, że odwołanie składa się za pomocą organu, który wydał zaskarżającą opinię.

Wyznaczenie nowego terminu

W sytuacji, gdy organ podatkowy nie dotrzyma terminu, jest zobowiązany, aby o takim stanie rzeczy powiadomić podatnika, wyjaśnić przyczynę oraz podać nowy termin wyjaśnienia sprawy. W takim przypadku podatnik ma prawo do ponaglenia organu podatkowego. W tym celu jest on zobowiązany do sporządzenia stosownego pisma i skierowania go do właściwego organu podatkowego lub też ministra do spraw finansów publicznych, gdy sprawa ta nie została wykonana przez dyrektora Izby Skarbowej. Urzędnik, który nie załatwił sprawy, a przy tym w sposób rażący naruszył prawo, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Koszt uzyskania przychodów

Koszt uzyskania przychodów


Autor: Quetzal Coatl


Podatnik, odliczając koszty uzyskania przychodów, obniża w ten sposób podstawę opodatkowania, dzięki czemu płaci się niższy podatek. Co i w jaki sposób można odliczyć, uzależnione jest przede wszystkim od statusu podatnika.Umowa o pracę, umowa-zlecenie a rozliczenie PIT

W przypadku podatnika, który zatrudniony jest na umowę o pracę, ma on jedynie prawo odpisać sobie koszty dojazdu do pracy. Koszt ten jest ograniczony przez przepisy. Wartość tę pracownik ma prawo przekroczyć, jeśli dojazdy do pracy były droższe i ma na nie faktury.

Natomiast w przypadku umowy-zlecenia, podatnicy mają prawo do kosztów uzyskania przychodów ustalanych procentowo, inaczej mówiąc ryczałtowo. Mają oni prawo odliczyć 20% kwoty przychodów - jeśli ponieśli wyższe koszty, mogą je odliczyć w pełnej wysokości, jednak podatnik jest zobowiązany do okazania dowodów potwierdzających poniesiony koszt. W przypadku umowy o dzieło kosztów się nie odlicza.

Dokumentacja wydatków

Największą możliwość odliczenia wydatków posiadają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Do kosztów mogą one zaliczyć wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia ich źródła. W ustawie nie ma wymienionych kosztów podatkowych, natomiast są podane wydatki, które nie mogą nimi być, np.:

-wartość własnej pracy;

-odsetki od własnego kapitału;

-koszty reprezentacji.

Bardzo ważne jest to, aby za każdym razem analizować, czy dany wydatek był związany z uzyskaniem lub zachowaniem źródła przychodów podatnika. Taki wydatek powinien zawsze być udokumentowany fakturą VAT lub rachunkiem. Bardzo ważne, aby podatnik przechowywał dokumenty na potrzeby dowodowe przy kontroli podatkowej przez okres pięciu lat od zakupu.

Nietypowe wydatki

Zgodnie z przepisami podatnik ma prawo do tzw. wydatków nietypowych. Przykładowo lekarz ma prawo odliczyć sobie zakup roweru, jeśli posiada on gabinety w różnych częściach miasta.


Porady podatkowe online, czyli szybka pomoc w rozliczeniu PIT.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Osoba bezrobotna a rozliczenie PIT

Osoba bezrobotna a rozliczenie PIT


Autor: Quetzal Coatl


Zgodnie z przepisami, każda osoba, która w roku podatkowym była zarejestrowana w urzędzie pracy i otrzymywała zasiłek, jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej. Za niezłożenie deklaracji grozi kara.


Należy o tym pamiętać, że nawet jeśli bezrobotny pobierał zasiłek przez miesiąc lub dwa, a kwota ta nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, złożenie deklaracji również będzie w tym przypadku konieczne.


Rozliczenie osoby bezrobotnej

Bezrobotny także musi się rozliczyć. Osoba, która otrzymywała zasiłek w roku podatkowym, otrzyma od urzędu pracy do końca lutego bieżącego roku informacje o dochodach oraz pobraniu zaliczek na podatek dochodowy PIT-11. Po otrzymaniu takiego dokumentu na jego podstawie trzeba wypełnić PIT-37 lub PIT-36. Należy zwrócić uwagę na to, że w deklaracji nie znajdziemy rubryki o samym pobranym zasiłku, lecz należy kwotę pobraną wpisać w rubryce z tytułem "Inne źródła". W związku z pobieraniem zasiłku z urzędu, podatnik nie ponosi z tego tytułu kosztów uzyskania przychodu, więc pole dotyczące tej kwestii musi pozostać puste.

Rozliczanie po zwolnieniu z pracy
Podatnik, który został zwolniony z pracy, po czym zarejestrował się w urzędzie jako bezrobotny bez otrzymywania zasiłku, będzie zobowiązany do złożenia w takiej sytuacji deklaracji. Dokładnie tak jak w wyżej wymienionym przypadku, do końca lutego otrzyma informacje PIT-11 od byłego pracodawcy i na tej podstawie wypełni podatkową deklarację.

W sytuacji, gdy osoba otrzymała prawo do zasiłku, powinna dostać dwa formularze PIT-11 - jeden z urzędu pracy, a drugi od byłego pracodawcy. Informacje z obu formularzy PIT-11 należy umieścić w tym samym zeznaniu podatkowym.

Wspólne rozliczenie i ulgi
Należy pamiętać, iż osoby bezrobotne mają również prawo do skorzystania z ulg podatkowych, np. z ulgi internetowej. Również osoby te mają prawo do wspólnego rozliczania się z małżonkiem, w szczególności jest to korzystne, gdy jedna osoba zarabia na całą rodzinę, a druga zajmuje się domem i wychowywaniem dzieci. Również taka forma korzystna jest w sytuacji, gdy między małżonkami istniej bardzo duża rozbieżność w otrzymywanych dochodach, a podatek oblicza się od połowy łącznych dochodów małżonków.


Szybkie porady z zakresu rozliczeń PIT i prawa podatkowego.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kto nie musi się rozliczać?

Kto nie musi się rozliczać?


Autor: Quetzal Coatl


W zeznaniu podatkowym nie ma konieczności wykazywania dochodu, który został zwolniony od podatku lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia. Dlatego niektóre osoby nie są zobowiązane do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego.


Takim przykładem może być osoba bezrobotna, która nie pobierała zasiłku, a otrzymała odszkodowanie, lub student, który otrzymywał stypendium w ramach pomocy materialnej.

Kwota wolna od podatku

W przypadku, gdy dochody nie są zwolnione od podatku, a nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, należy rozliczyć się z fiskusem. Kwota wolna od podatku to 3091 złotych. Należy pamiętać, że brak złożonej deklaracji PIT grozi karą finansową w wysokości trzech tysięcy złotych.

Który dochód podlega PIT?

Przed rozliczeniem się z fiskusem należy sprawdzić, które dochody są zwolnione z podatku. Taką listę znajdziemy w ustawie o PIT. Do dochodów wolnych od podatku możemy zaliczyć m.in.:

-określone rodzaje odszkodowań;

-świadczenia pomocy społecznej;

-jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka;

-dodatki do rent rodzinnych;

-dodatki pracodawcy do wypoczynku dzieci;

-dodatki do mieszkań;

-zapomogi otrzymywane z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (jednak w tym wypadku nie może zostać przekroczona kwota 2280 złotych).

Umowa zlecenie a PIT

W przypadku pracy na zlecenie zarobiona kwota będzie zwolniona z podatku, jeśli umowa zlecenie nie została zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz jeśli kwota umowy nie będzie przekraczała wartości 200 złotych. Jeśli te dwa warunki zostaną spełnione, dochód nie będzie opodatkowany, a objęty ryczałtem w wysokości 18%. W sytuacji, gdy posiadamy tylko takiego rodzaju dochody, nie będziemy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej.

Emeryt a rozliczenie

Osoby, które otrzymują z ZUS lub KRUS świadczenia, są zwolnione ze składania deklaracji podatkowej, ponieważ organy wystawiają w ich imieniu PIT-40A i jest on przekazywany do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku emerytów, którzy zarabiają dodatkowo, rozliczenie PIT będzie obowiązkowe. Zamiast PIT-40A otrzymują PIT-11 i na jego podstawie muszą wypełnić PIT-36 lub PIT-37.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ulga rehabilitacyjna, czyli zwrot kosztów przejazdu

Ulga rehabilitacyjna, czyli zwrot kosztów przejazdu


Autor: anna bobak


Ulga rehabilitacyjna, uprawniająca do zwrotu części kosztów przejazdu, przysługująca na osobę niepełnosprawną, jest w stanie zapewnić odliczenie od dochodów w wysokości nawet 2.280 zł. Przy 18% skali podatkowej możliwe jest odzyskanie z podatku maksymalnie 410,40 zł.


Ulga rehabilitacyjna, zgodnie z decyzją ustawodawcy, przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom - osobom dowożącym je na miejsce leczenia lub rehabilitacji. Zgodnie z decyzją ustawodawcy, zwrot podatku przysługuje wyłącznie za dojazdy na niezbędne zabiegi.

Dla kogo ulga rehabilitacyjna?

Osoba niepełnosprawna ma możliwość odliczenia sobie ulgi, jeżeli jest właścicielem albo współwłaścicielem pojazdu. Osobie, która dowozi niepełnosprawne dziecko poniżej 16 roku życia, również przysługuje taka ulga. W rozumieniu przepisów osobami takimi są rodzice dziecka.

Ile można odliczyć?

Ustawodawca ograniczył jednak możliwość korzystania z odliczenia i obecnie jest ono limitowane. Tak jak na początku napisano, maksymalnie można odpisać od dochodu do 2.280 zł. Zgodne z prawem jest natomiast odliczenie sobie ulgi przez obydwoje rodziców na to samo dziecko, jeżeli obydwoje rodzice są współwłaścicielami auta oraz obydwoje dowożą dziecko na rehabilitację lub leczenie. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy małżonkowie rozliczają się indywidualnie, czy wspólnie.

Poświadczenie uprawnienia do ulgi

Urząd skarbowy wymaga, w razie kontroli podatnika, posiadania zaświadczeń o niepełnosprawności oraz o fakcie przebywania na zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych. Nie ma obowiązku dołączania do PIT dowodów potwierdzających prawo do preferencji. Nie są natomiast konieczne udokumentowane wydatki na paliwo. Nie ma co liczyć na to, iż fiskus nie zakwestionuje odliczenia w pełnej kwocie za jeden przejazd na badania lub samochód zakupiony dopiero w grudniu.


Konsultacje prawnicze online - profesjonalne doradztwo na portalu e-prawnik.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.