środa, 7 marca 2018

Co gdy... komornik popełni błąd?

Co gdy... komornik popełni błąd?


Autor: Mateusz Pięta


Kilka miesięcy temu media informowały o tym, jak komornik zajął traktor rolnikowi spod Mławy. Niesłusznie, ponieważ po wyjaśnieniu sprawy okazało się, że rzeczywistym dłużnikiem był jego szwagier, którego gospodarstwo mieściło się całkiem niedaleko.


Na nic zdały się tłumaczenia, że pojazd kupiony został jako nowy z salonu, kwity, dokumenty, a nawet wezwana na miejsce policja. Sąd wstrzymał proces egzekucyjny, ale było za późno. Wart 100 tys. ciągnik egzekutor sprzedał w komisie za 40 tys. zł.

To nie wyodrębniona sprawa o charakterze incydentalnym. Rocznie na komorników składanych jest do sądów 70 tysięcy skarg, ale w ostatnich 3 latach pracę z tytułu rzeczywistego, popełnionego i udowodnionego błędu straciło zaledwie 3 komorników.
Okazuje się, że skargi wynikające ze stanu faktycznego, a nie tylko niechęci do wykonywanego przez komornika zawodu, to nawet nie promil wszystkich prowadzonych egzekucji. Z oficjalnych statystyk i opowiadań windykatorów wynika, że zdarzają się przypadki, podczas których komornicy są w swojej pracy narażeni na niebezpieczeństwo.

Każdego roku komornicy dokonują w Polsce 5 mln egzekucji. Nikt nie jest nieomylny, nie mniej jednak zawód ten wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza, że nie rzadko chodzi o wysokie sumy do odzyskania.
Zgodnie z art. 23 ustawy o komornikach i egzekucji, komornika obowiązkiem jest naprawa szkód wyrządzonych w wyniku działania niezgodnego z prawem lub w sposób lekceważący przy wykonywaniu czynności, a zastępca komornika - jeżeli oczywiście w sprawie występuje - ponosi odpowiedzialność jak główny komornik. Taki stan nazywa się „podwyższoną odpowiedzialnością odszkodowawczą”, a celem jego jest uniknięcie działania niezgodnego z prawem.

Około roku temu jeden z komorników przegrał sprawę w Olsztyńskim Sądzie Okręgowym, a zgodnie z wyrokiem Sąd skazał go prawomocnie na rok i cztery miesiące więzienia (w zawieszeniu na trzy lata). Głównym profilem ów sprawy był traktor (który swoją drogą chyba prześladuje osoby prowadzące windykacje). Został on zlicytowany za kwotę 15 tys. zł znajomemu, mimo iż jego rynkowa wartość przewyższała 100 tys. zł. Są także kary finansowe. Olsztyński sąd wymierzył mu 30 tys. zł grzywny i 59 tys. zł odszkodowania dla poszkodowanego, dostał też zakaz wykonywania zawodu na pięć lat. Został skazany na podstawie art. 231 § 2 kodeksu karnego, który za przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza, a komornik nim jest, w celu osiągnięcia korzyści, przewiduje karę do dziesięciu lat więzienia.


Czytaj więcej na: komornik Sądowy Gdańsk.
Autor: Mateusz Pięta

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Skuteczny komornik to skuteczna egzekucja

Skuteczny komornik to skuteczna egzekucja


Autor: Mateusz Pięta


Problemy z dłużnikiem. Procesy sądowe, pisma, zbieranie dowodów, stres, nieprzespane noce. To wszystko wynagrodzić nam może jedynie upragniony tytuł wykonawczy, a następnie skierowanie wniosku o egzekucję. Pojawia się pytanie: „któremu komornikowi powierzyć odzyskanie naszych należności?”.


Jest to bardzo ważna kwestia. Wybieramy elektryka, hydraulika, dealera samochodowego, dlaczego więc mielibyśmy się nie zastanawiać nad wyborem komornika? To od niego w dużym stopniu zależy skuteczna egzekucja.

Szybkość działania.
Podpunkt ten dotyczy w szczególności okoliczności, gdy przeciwko dłużnikowi toczy się już egzekucja, zaś wierzyciel dowie się o jeszcze nie zajętym mieniu dłużnika (np. koncie w banku, samochodzie, nieruchomościach). Komornik, który nie będzie prowadził innych spraw, a będzie miał czas zająć się naszą, sprawnie przeprowadzi egzekucję. Nie wyklucza to więc możliwości współpracy dwóch kancelarii komorniczych ze sobą podczas jednej sprawy.

Komornik miejscowy, czy spoza rewiru sprawy?
Zdecydowana większość osób, w przypadku wygrania sprawy o odzyskanie długu wybiera komornika działającego najbliżej miejsca zamieszkania wierzyciela lub dłużnika. Mając więc sprawę sądową na terenie Trójmiasta nie będziemy wyjątkiem, gdy nasze odzyskanie należności prowadzić będzie kancelaria komornicza Gdańsk. Nie ma jednak takiego przymusu, ponieważ istnieje możliwość wyboru dowolnej kancelarii komorniczej, która działa na terenie Polski.
Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Wybierając poborcę miejscowego, mamy pewność, że nie odmówi on nam przyjęcia sprawy, a dodatkowymi kosztami można obciążyć dłużnika.
Warto mieć na uwadze, że wyboru komornika poza rewirem należy dokonywać z pełną świadomością. Kosztami dodatkowymi jak: noclegi, diety, przejazdy obciążają wierzyciela i to niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Wydatków tego typu nie można wliczyć do kosztów egzekucji, a tym samym obciążyć nimi dłużnika!

Czym kierować się wybierając kancelarię komorniczą?
Wybór komornika należy do ciężkich czynności, w szczególności, gdy w grę wchodzą duża wartość długu. Niesprawdzony wykonawca może wstrzymać sprawę, ta utknąć wśród tysięcy innych, a nawet doprowadzić do jej przedawnienia. Niestety nie jest dostępny spis komorników w postaci tych najbardziej skutecznych, dlatego wybór tego odpowiedniego, powinien stanąć na naszych barkach.


Czytaj więcej na: komornik Gdańsk.
Autor: Mateusz Pięta

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czego komornik nie może zająć?

Czego komornik nie może zająć?


Autor: Marcin Balicki


Komornik przy egzekucji komorniczej ma prawo zająć konta, nieruchomości, gotówkę czy samochód. Jednak nie wszystko komornik może zająć. Jakich rzeczy nie wolno komornikowi sądowemu zabrać? Czy egzekucja komornicza obejmuje wszystkie pieniądze na rachunkach bankowych? Jaka części wynagrodzenia nie można zająć? Jak chronieni są rolnicy?


Egzekucja z konta bankowego

Pierwszą rzeczą jaką będzie chciał znaleźć komornik jest konto bankowe dłużnika. Zajęcie konta lub kont bankowych jest najczęściej stosowanym i skutecznym narzędziem egzekucji komorniczej. Zajęcie konta bankowego oznacza brak możliwości dysponowania środkami na nim zgromadzonymi i ich blokadę. Dla osoby fizycznej i formy oznacza to często brak środków na regulowanie bieżących płatności, a co za tym idzie utratę płynności finansowej. Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkie środki podlegają egzekucji.

Istnieję pewne ograniczenia w tej kwestii. Przykładowo pieniądze ulokowane na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy lokatach terminowych, bez względu na liczbę zawartych umów, są wolne od zajęcia komorniczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie można znaleźć w ogłoszeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tutaj słowo uwagi, ponieważ jeśli egzekucja komornicza przeprowadzana jest dla zaspokojenia alimentów, wtedy wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji w pełnej wysokości.

Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca i zajęciu podlega jego rachunek bankowy, to w pewnych okolicznościach sąd może zezwolić na wypłatę pieniędzy, które mają zabezpieczyć wypłatę wynagrodzeń za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika. Sąd może wydać takie pozwolenie maksymalnie na okres trzech miesięcy i w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Jeśli chodzi o zajęcie wynagrodzenia za pracę, to wyraźnie trzeba stwierdzić, że komornik nie może zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia. W tym zakresie istnieją następujące ograniczenia:

  1. Jeżeli dłużnik nie płaci alimentów, to komornik można potrącić z pensji nawet 60% wynagrodzenia bez względu na jego wysokość. W całości egzekucji podlegają nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.
  2. Jeżeli egzekwowane są inne należności niż alimenty, to pracownikowi można potrącić co najwyżej połowę wynagrodzenia.
  3. Ponadto w przypadku należności innych niż alimenty istnieje pewna kwota wolna od potrąceń w wysokości:
    1. minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
    2. 75% wynagrodzenia obliczonego jak w pkt a) - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
    3. 90% wynagrodzenia obliczonego jak w pkt a) - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli pracownik nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to kwoty zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Egzekucja z majątku ruchomego

Przejdźmy teraz do majątku ruchomego. Tutaj również istnieje szereg ograniczeń w zakresie egzekucji komorniczej. W ustawie istnieje katalog podstawowych rzeczy, których komornikowi nie można zająć. Są to przedmioty, które mają zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji. Czego więc komornik nie ma prawa zająć?

Otóż, przede wszystkim komornik nie może zająć narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej oraz surowców niezbędnych do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych.

Egzekucji nie podlegają też przedmioty i urządzenia domowe, pościel, bielizna, ubrania, zapasy żywności i opał na okres jednego miesiąca, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Komornik nie może też zająć podręczników i innych rzeczy niezbędnych do nauki, dokumentów osobistych, odznaczeń i przedmiotów przeznaczonych do wykonywania praktyk religijnych. Do katalogu należą też przedmioty codziennego użytku, które podczas licytacji komorniczej mogą być sprzedane znacznie poniżej ich wartości.

Jakiej ochronie podlegają rolnicy?

Jeśli dłużnik jest rolnikiem to ograniczenia w egzekucji komorniczej wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Rozporządzenie to dokładnie reguluje, które zwierzęta i w jakich ilościach nie mogą zostać zajęte i zlicytowane. Określa też zasady zajmowania maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych używanych do pracy w gospodarstwie, ciągnika wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów, nawozów oraz środków ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok. Wg tego rozporządzenia komornik nie może zająć zaliczek kontraktacyjnych, chyba że komornik egzekwuje alimenty, renty alimentacyjne lub należności powstałe w związku z wykonywaną w gospodarstwie dłużnika pracą zarobkową.

Inne ograniczenia egzekucji komorniczych

Komornik nie może zająć 75% świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych. Nie dotyczy to egzekucji długów alimentacyjnych. Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów. Egzekucji nie podlegają też świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.


komornik łódź widzew

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Komornik sądowy, jak skorzystać z jego usług.

Komornik sądowy, jak skorzystać z jego usług.


Autor: Maciek Woliński


Pomimo że istnieje generalna zasada postępowania cywilnego, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika, to wierzycielowi pozostawiono prawo do wyboru komornika w osobnej ustawie. Jak wygląda to rozwiązanie w praktyce?


Często po wielu nieskutecznych próbach odzyskania należności od naszego dłużnika uznajemy, że jedynym sposobem na odzyskanie długu, jest skorzystanie z pomocy przeznaczonych od tego organów.

Po skierowaniu sprawy do sądu i otrzymaniu tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności możemy udać się do komornika, aby on zajął się odzyskaniem należności. Prawomocnym nakazom zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu.

Następnie musimy udać się do komornika, aby przekazać mu zadanie odzyskania naszej należności.

Na ogół taki sposób egzekucji okazuje się bardziej skuteczny, niż przesyłanie kolejnych wezwań do zapłaty na adres korespondencyjny naszego dłużnika.

Wybór odpowiedniego komornika sądowego czasami okazuje się bardzo istotny. Warto pamiętać o tym, że obecnie mamy dowolność w wyborze komornika, do którego się zgłosimy I w praktyce możemy korzystać z usług dowolnego komornika na terenie kraju.

Co do zasady komornik zajmie się ustaleniem majątku dłużnika, ale warto pomóc mu w tym, jeżeli posiadamy odpowiednie informacje. Może to przyśpieszyć egzekucję długu.

Komornik nie może odmówić wszczęcia egzekucji, jeśli zostanie wskazany przez wierzyciela. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję nieruchomości, wtedy właściwość ustalamy w oparciu o położenie nieruchomości. Jeżeli jednak komornik podejmie się prowadzenia sprawy, to powiadamia o tym komorników właściwych. Chodzi o to, aby egzekucja nie była prowadzona przez kilku komorników równolegle.

Wyboru komornika dokonujemy przez złożenie wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia o korzystaniu z prawa wyboru komornika. Wniosek musi być wniesiony na piśmie, gdyż wybór komornika nie może być domniemany. Nie ma konieczności uzasadniania wniosku.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów istnieje możliwość zmiany właściwości miejscowej. Komornik w tym celu przekazuje sprawę innemu komornikowi właściwemu. Może zrobić to tylko za zgodą wierzyciela i komornika, któremu sprawa jest przekazywana. Należy pamiętać o tym, iż może to mieć wpływ na spowolnienie biegu egzekucji.

Myślę że mój artykuł stanie się pomocnym źródłem informacji na temat korzystania z usług Komornika Sądowego.


Maciek Woliński

Komornik Kłodzko

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co może komornik

Co może komornik


Autor: Z_Piotrek


Komornik oprócz pensji czy kont bankowych może zająć również nieruchomości oraz ruchomości, czyli wszystkie przedmioty, które należą do dłużnika i posiadają jakąś wartość rynkową.


Przede wszystkim, egzekucja komornicza nie może zakończyć się pozostawieniem dłużnika w przysłowiowych skarpetkach. Prawo reguluje co i w jakich ilościach można zabrać, aby nie pozostawić nikogo bez środków do życia.

Jeśli chodzi o pensje, prawa komornika nie pozwalają mu zająć więcej niż 60% wypłaty w przypadku alimentów, oraz więcej niż 50% kiedy chodzi o pozostałe świadczenia. Dodatkowo, w drugim przypadku istnieje jeszcze przepis chroniący dłużnika, który mówi, że po zajęciu wypłaty, w kieszeni powinna zostać mu równowartość minimalnej pensji.

Taka ochrona nie obejmuje wypłaty za pracę na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. W takim wypadku dłużnik musi udowodnić, że pensja ma charakter powtarzalny i jest potrzebna mu do utrzymania siebie, rodziny i domu. Jeżeli tego nie zrobi, całość może zostać zabrana.

Jeśli chodzi o zajęcie ruchomości, prawo również reguluje to co może komornik. Może np. zabrać tyle jedzenia, żeby dłużnikowi jego zapasy starczyły na co najmniej miesiąc. To samo dotyczy zapasu węgla czy innego opału.

Nie podlegają egzekucji rzeczy codziennego użytku, takie jak: bielizna, pościel, codzienne ubranie oraz odzież robocza czy inna, która jest niezbędna do wykonywania zawodu.

Obrona przed komornikiem, a raczej jego zapędami dotyczy również zajęcia narzędzi czy zwierząt. Nie może on pozbawić dłużnika narzędzi, które wykorzystuje on do pracy zarobkowej. Jeżeli ma na stanie zapasy surowców niezbędnych do produkcji czy innej pracy, po egzekucji komorniczej powinny mu starczyć na co najmniej tydzień działalności.

Zajęciu podlegają również zwierzęta gospodarskie, ale i w tym wypadku trzeba pozostawić ich tyle, by dłużnik miał chociaż jedną krowę, albo dwie kozy, albo trzy owce. Zapasy siana i paszy powinny starczyć, żeby utrzymać zwierzęta do następnych zbiorów.

Komornik nie zajmie przedmiotów, które służą do nauki; papierów osobistych, przedmiotów kultu religijnego oraz odznaczeń.

Przy zajęciu ruchomości, komornik powinien kierować się wartością rynkową zabieranych rzeczy, łatwością ich zbytu oraz stosunkiem ich ceny do wysokości długu. Dodatkowo jest zobligowany przeprowadzać egzekucję komorniczą w taki sposób, aby była jak najmniej uciążliwa dla dłużnika.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.